ایجاد ارتباط معنایی بین مطالب:اولین گام در کاهش فراموشی مطالب کم کردن حجم مطالب حفظی و افزودن این مطالب به گنجینه های آموخته های شماست.در مطالعه هر یک از موضوعات زیست شناسی ارتباط معنایی آن موضوع را با مباحثی که قبلا مطالعه کردید بیابید.برای مثال فصل های ۵ و ۶ و ۷ زیست ۲ مرتبط با فصل ۱ پیش است.

خلاصه کردن پاراگراف ها در یک جمله ی کوتاه:هر پاراگراف را در یک جمله ی کوتاه ۸ تا ۱۰ کلمه ای که موضوع کلی پاراگراف را برساند خلاصه کنید و این جمله ها را کنار پاراگراف های مهم بنویسید تا به تدریج حجم مطالب را کم کنید.کلمات کلیدی را مشخص کنید (کلماتی که موضوع کلی یک پاراگراف یا یک صفحه و حتی یک فصل را نشان میدهند)

بررسی شکل ها:شکل ها را با دقت بررسی و نکته های مربوط به شکل را همان جا یادداشت کنید . زیر نویس را فراموش نکنید.ایجاد ارتباط بین شکل و متن و زیر نویس برای جلوگیری از فراموشی شکل ها و زیر نویس ها بسیار مفید است.

مرور نهایی:در پایان مطالعه در یک زماه بسیار کوتاه نکته ها و مطالبی را که برجسته کرده اید با یک نگاه کلی مرور کنید.

روش مطالعه:مطالعه را با یک مرور کلی(روخوانی)شروع کنید.شکل ها و جدول ها را به صورت اجمالی بررسی کنید.قطعا بخشی از مطالب و پاراگرافها و ... را به طور کامل متوجه نمیشوید و سوالهایی در ذهن شما ایجاد خواهد شد.بعد از پایان  مطالعه کلی این بار مطالب را جزئی تر بخوانید . به دنبال سوال های ایجاد شده در مرور کلی قطعا مطالب را با انسجام بیشتر خواهید آموخت...