برای دانلود از لینک های زیر استفاده کنید

سئوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی سال 1388

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی

پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی